Projekt je zaměřen na posílení boje proti nenávistným projevům a násilí z nenávisti vůči romskému obyvatelstvu, podporu obhajoby a ochrany jejich práv a právem chráněných zájmů. Tento cíl bude naplňován prostřednictvím pěti klíčových aktivit s působností na území České republiky.

 

Záměrem pravidelného monitoringu a následné analytické činnosti je přispět k rozšíření znalostní úrovně laické a odborné veřejnosti o problematice nenávistných projevů v kontextu intersekcionální diskriminace romské menšiny, obzvláště v online prostředí. Tematické vzdělávání terénních sociálních pracovníků/pracovnic a terénních pracovníků a pracovnic má za cíl zlepšit efektivitu a adresnost poskytovaných sociálních služeb. V zájmu posílení obhajoby práv a potřeb Romů a Romek bude po dobu trvání projektu realizována advokační a intervenční činnost, jakož i poskytování bezplatné právní pomoci a poradenství této cílové skupině obyvatelstva. Za účelem zvýšení povědomí romského obyvatelstva v boji proti nenávistným projevům zejména v online prostoru je naplánována také osvětová a informační kampaň. Implementace projektu Oda na kames je nastavena od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2025 a projekt je financován Evropskou unií.