Kulaté stoly

Advokační činnost na vnitrostátní úrovni byla zaměřena na zohlednění potřeb romské LGBTQ+ menšiny v politice integrace Romek/ů. Národní koordinátoři/rky tří partnerských organizací z České republiky (ARA ART), Slovenska (QUO VADIS) a Maďarska (Diverse Youth Network) uspořádali v roce 2021 v každé zemi dva kulaté stoly za účasti zástupců\kyň klíčových orgánů, akademické obce a občanské společnosti. Cílem bylo zviditelnění problematiky vícenásobné diskriminace romské queer komunity na národní i evropské úrovni. To jde ruku v ruce s detabuizací tématu a podnícení tak k zavedení adresných opatření a politik.
Občanská advokace prostřednictvím kulatých stolů
 

V zájmu ochrany práv a zájmů romské LGBTQ+ komunity a identifikace problémů, které snižují kvalitu jejich života a prohlubují sociální nerovnosti, kterým jsou dlouhodobě vystaveni byly formou vybraných nástrojů občanské advokace zrealizovány cílené aktivity - analytická činnost, doporučení, kampaň.

 

Základem byla analytická zpráva o postavení romské queer komunity ve vybraných zemích EU (Česko, Maďarsko a Slovensko) v kontextu vícečetné diskriminace této menšiny. Výstup prostřednictvím závěrů přinesl soubor doporučení, jako východisko a zároveň podnět k vyvolání odborné diskuse k definování konkrétních návrhů, které budou reflektovat problémy LGBTQ+ Romů/ek.

 

Pro tento účel byly iniciovány národní kulaté stoly na které byla přizváná široká odborná veřejnost t.j. zástupkyně/ci příslušných ústředních orgánů státní správy, samospráv, vědecké a akademické obce, romských a neromských nevládních organizací, lidskoprávních institucí a pod. V rámci série prvních kulatých stolů na národní úrovni byla v jednotlivých zemích prezentován záměr zpracování analytické zprávy, metodologie a klíčová zjištění vedla k následujícím závěrům:

 

- přetrvávající marginalizace tématu LGBTQ+ Romek/ů - "menšina v menšině"

- nízká míra povědomí o specifickém postavení romské queer komunity a jejich potřebách (nedostatek dat)

- neexistuje institucionální podpora reflektující specifické potřeby LGBTQ+ Romek/ů - chybí systematická a adresná podpora MNO sektoru pro podporu aktivit v oblasti boje proti předsudkům, stereotypům, protiromským projevům, nenávisti

- institucionální queerfobie se promítá také na úrovni dotací, přidělování grantů včetně nastavování výzev – financování buď na “Romskou menšinu” (státní/EU), nebo na LGBTQ+ (donory)

- pár MNO, které se LGBTQ+ Romů/kám věnují, dosáhne jen na finance zajišťující přežití a poskytování základních služeb na rok, nemají core –funding či víceleté financování (oslabení systematické a dlouhodobé činnosti)

- ustanovení o vícenásobné diskriminaci ve vnitrostátních právních předpisech zcela chybí

- vícenásobná diskriminace není zákonem výslovně zakázána a neexistuje judikatura zabývající se vícenásobnou diskriminací

- postupné oslabování lidskoprávních nástrojů a institucí (CZ, SK, HU)

- slabý mechanismus monitorování

 


 

Nutnost rozšířit sociální politiky a právní ustanovení o intersekcionální přístup a začlenit intersekcionalitu do středu národního a nadnárodního „tvrdého“ práva EU, například prostřednictvím doposud nepřijaté horizontální směrnice

 

Moderovaná diskuse a hodnotící dotazníky účastníků přinesly podněty rámcované do oblastí, které vyžadují zvýšenou míru intervence pro dosažení lepší kvality života romské LGBTQ+ komunity.

 

Nejvyšší prioritu v rámci každého kulatého stolu uskutečněného ve všech třech zemích dosáhla oblast osvěty a informovanosti. Druhou preferovanou oblastí je změna legislativy v trestním právu a revidování antidiskriminačního zákona tak, aby explicitně definoval vícečetnou diskriminaci.

 

Zavedení mechanismu cílené finanční podpory nevládním organizacím pracujícím s romskou queer komunitou a přijetí konkrétních opatření představovalo třetí prioritní oblast.
 
 

Z prvních národních kulatých stolů vyplynulo, že pro dosažení systémových změn je také nezbytné zajistit:

- pravidelnou analytickou a výzkumnou činnost, kterou se zajistí adekvátní mapování potřeb a problémů romské LGBTQ+ komunity pro adresnější nastavení politik

 

- rozšířit a financovat služby a podporu LGBTIQ+ Romům/kám, také jejich příbuzným a tímto zajistit dostupnost forem pomoci, které budou odpovídat jejich potřebám a také budou zohledňovat a uplatňovat kulturně citlivý přístup

 

- realizovat opatření zaměřená na boj s protiromským rasismem, queerfobií, transfobií a to počínaje primární prevencí (edukační, informační a osvětové), aktivitami směřujícími ke zvyšování informovanosti LGBTQ+ Romek/mů v oblasti ochrany před diskriminací, nenávistnými projevy, queerfobií a transfobií, čehož se dá dosáhnout změnami, které posílí ochranu před nenávistnými projevy v online prostředí

 

- podporovat zprostředkování právního poradenství a bezplatného právního zastupování v soudních řízeních vícenásobné diskriminace (rod, etnicita, sociální status, orientace) jako nutného kroku pro vytvoření podmínek finančně dostupných služeb a zvýšení předpokladů ohlašování případů diskriminace

 

- zřídit centra primární a sekundární pomoci LGBTQ+ ze státního rozpočtu

 

- monitorovat soudní praxi v řízeních vícenásobné diskriminace (etnicita, rod, sexuální orientace a genderová identita)

 


 
 

Druhá část národních kulatých stolů byla z důvodu pandemie COVID-u 19 realizována převážně online ale také hybridní formou. Participativním přístupem byl rámec výše uvedených návrhů rozšířen o další opatření a aktivity pro účely jejich včlenění do veřejných politik v podmínkách jednotlivých zemí.

 

1. Ukotvit a zajistit systematické vzdělávání pracovníků/ic státní správy a samosprávy - pedagogičtí/cké a nepedagogičtí/cké pracovníci/ice škol a školských zařízení, pracovníci/ice v sociálních službách, terénní pracovníci/ice, v komunitních a nízkoprahových centrech, ústavní a zdravotní péči, městské i státní police.

Čímž se především zkvalitní a zlepší přístup v práci s touto zranitelnou skupinou obyvatelstva či jejich příbuznými. Posílí se možnosti účinné eliminace projevů stereotypizace, stigmatizace či předsudečného chování. Vzděláváním a metodickou podporou získají pracovníci/ice zkušenosti, které jim umožní uplatňovat postupy nebo realizovat aktivity podporující zvyšování informovanosti a osvěty širší veřejnosti.

 

2. Osvětou a informovaností zvyšovat povědomí o postavení lidí z romské LGBTQ+ komunity přispět tak k upevnění práva na sebeurčení, zmírnění rizika tlaku nebo vyloučení – exkomunikace z nukleární a širší rodiny či komunity. Zavést financování osvědčených forem jako peer programy, svépomocné skupiny a kluby podpory pod. Zvláštní pozornost v této oblasti je třeba věnovat senzibilizaci prostřednictvím médií.

 

3. Síťováním služeb pomáhajících profesí, preventistek/ů a nevládních organizací, které pracují s LGBTQ+ komunitou aplikovat v praxi průřezový přístup. Iniciovat kooperaci s registrovanými církvemi a náboženskými organizacemi.

Kromě těchto průnikových opatření byly na úrovni národních kulatých stolů specifikovány následující podněty:

4. Vytvořit metodické pokyny pro uplatňování vícenásobné diskriminace v praxi (SK)

5. Vytvořit litigační nástroje (litigační praxi) v oblasti rovnosti lidí a specificky v oblasti LGBTQ+ pro soudnickou praxi (SK)

6. Otevřít o diskusi o sběru dat lidí žijících v prostředí marginalizovaných romských komunit - metodika sběru (SK)

7. Změna kompetencí Slovenského národního střediska pro lidská práva (SK)

8. Zavést možnost registrovaného partnerství (SK, HU)

9. Změna zákonů- manželství, zrušení sterilizace trans osob, opatření pro nebinární lidi (ČR)

 

Aktuálně je jen v České republice zpracován návrh vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života queer lidí na období 2021 - 2026, v níž jsou obsažená opatření totožná s doporučeními z národních kulatých stolů.