LGBTQ+ Romové a queer intersekcionality: prožité zkušenosti LGBTQ+ Romů


Tento článek Dr. Lucie Fremlové je nejen o tom, jak LGBTIQ Romové čelí předsudkům ze strany většiny za to, že jsou Romové a jsou součástí LGBTIQ, ale také o tom, jak jsou diskriminováni menšinami, například jejich romskou komunitou za to, že jsou součástí LGBTIQ. Jde ale také o vysvětlení romské historie, jejich postavení ve společnosti a toho, jak vidí sami sebe.

Autor: Dr. Lucie Fremlová
Typ dokumentu: Výzkumný článek
Datum zveřejnění: září 2020

Úvod

Studenti oboru romistiky teoretizovali a konceptualizovali Romy jako menšinové etnikum a sociální skupinu, která je zásadně odlišná od neromů téměř ve všech ohledech. Takový výzkum je nepochybně důležitý při popisu příčin a forem nerovností nebo při navrhování možných politických intervencí. Popředí Etnicity však může nevědomky přispět k přepsání výrazné esencialistické „odlišnosti připisované Romům“. Zároveň existují důkazy v rámci výzkumu, že jedinci, kteří se identifikují (nebo jsou identifikováni) jako Romové mohou současně provádět i jiné identifikace, které jsou pro ně důležitější, a také, že Romové mají identity charakterizované hybridností, super-rozmanitostí, intersekcionalitou a ztotožňující se s Queer. Existují ale také důkazy o tom, že Romové zažívají romskou etnickou identitu běžnými, všedními a každodenními způsoby.

Romové s menšinovou sexuální a genderovou identitou zažívají útlak a strukturální nerovnost i jako Romové, i jako lesbičky, gayové, bi, trans, intersexuálové a queer identifikující se lidé (LGBTIQ) kvůli postavení, které ve společnosti zaujímají, a také kvuli negativnímu společenskému hodnocení jejich nenormativní etnické/rasové, sexuální/genderové a jiné identity. Navzdory velkému množství literatury o Romech je v akademické literatuře, včetně časopisů o genderu, nedostatek informací o zkušenostech LGBTIQ Romů. Tento článek má v úmyslu nahradit výše zmíněný nedostatek literatury zkoumáním konceptualizací romských identit na základě prožitých zkušeností LGBTIQ Romů.

V tomto článku je nejprve stručně představena základní terminologie, výzkumné metody a metodologie. Poté se zde diskutuje o dominantní konceptualizaci romské identity v romistických studiích, stejně jako o alternativních způsobech chápání romských identit, které nabízí intersekcionalitu a queer teoretizování, zejména queer asambláž. Je zde nastíněno, jak tyto koncepty umožňují překročit „etnický“ referenční rámec v romistických studiích, kde byla etnicita často v popředí. Po vytvoření tohoto koncepčního rámce Dr. Lucie Fremlová v článku pokračuje ve zkoumání a analýze empirických důkazů. V další části se zamýšlí nad tím, jak LGBTIQ Romové prožívají a zvládají mnohonásobný útlak na pomezí etnika/rasy, pohlaví/genderu, sexuality a genderové identity. Následně diskutuje o zkušenostech LGBTIQ Romů s antigypsysmem, o uzákonění (nebo jeho absenci) nenormativních sexuálních a genderových identit v důsledku zkušeností s odmítnutím a o méně známých zkušenostech s přijetím od rodin, komunit a dalších příbuzenských struktur. Tvrdí, že prožité zkušenosti LGBTIQ Romů představují zásadní výzvu pro jednorozměrné, esencializující a homogenizující konceptualizace romských identit. 

Data byla generována prostřednictvím účastníků pozorování, ohniskových skupin a rozhovorů s LGBTIQ Romy a byla analyzována pomocí tematické analýzy. Zjištění odhalují, že jednotlivci, kteří se sami identifikují jako Romové, se také vícekrát identifikují na základě jiných důvodů, včetně pohlaví/genderu, sexuality, genderové identity nebo třídy. Dr. Lucie Fremlová v tomto článku tvrdí, že čtení intersekcionality ve spojení s queer asambláží – „queer intersekcionalitou“ – prospívá queer (nenormativnímu) intersekcionálnímu chápáním romských identit, protože není ukotveno v představě fixní „skupinovosti“ nebo esencialistické odlišnosti a zároveň nám umožňuje identifikovat a vyslýchat nespravedlivé fungování asymetrických hegemonických a mocenských vztahů tvořících binární společenskou normativitu.

Pro přečtení celého článku, klikněte zde: https://www.ingentaconnect.com/content/bup/ejpg/2020/00000003/00000003/art00005#